Koncepce

Koncepce připomenutí výročí první světové války

 

 1. Úvod

            Události první světové války, od kterých v letech 2014-2018 uplyne sto let, znamenaly zlom v dějinách lidské civilizace. Během více než čtyř let válčící strany povolaly do zbraně na 70 milionů vojáků, v průběhu válečných operací na obou stranách konfliktu padlo a zemřelo 9,5 milionu vojáků, a dalších 21 milionů bylo zraněno. Bojovali a trpěli nejenom profesionální vojáci a odvedenci, ale i civilisté. Tato válka svým rozsahem, intenzitou i mírou, s níž pohltila celé společnosti zúčastněných států, neměla do té doby obdobu. Její výsledky změnily politickou mapu světa a zaseté křivdy předznamenaly budoucí konflikty 20. století.

První světová či Velká válka přinesla zásadní změnu velmocenského uspořádání Evropy, otřesení základních společenských jistot a dovršení procesu emancipace našeho národa. Demokratické mocnosti zdánlivě posílily své postavení, německé a turecké císařství získala republikánskou formu a rakousko-uherské mocnářství se rozpadlo v řadu nástupnických států. Velká válka také napomohla vzestupu bolševiků v Rusku, což předznamenalo nástup dvou totalit – komunistické a nacistické.

České země v rámci Rakouska-Uherska vyslaly do bojů na frontách první světové války na 1,4 milionu mužů. Neexistovala proto prakticky rodina, která by nebyla válkou postižena, jejíž příbuzný na nějaké frontě nepadl. Velká válka ovšem Čechům, Moravanům, Slezanům a dalším národnostem nepřinesla pouze utrpení. Vedla též k národní emancipaci díky úsilí domácího i zahraničního československého odboje a vynikajícím výsledkům našich legionářů na ruské, francouzské i italské frontě. Státoprávní úsilí o obnovu našeho samostatného státu vyvrcholilo 28. října 1918, kdy vznikla Československá republika postavená na principech demokracie a svobody.

Součástí státní identity České republiky je přihlášení se nejenom k demokratickým principům Československé republiky z let 1918 až 1938, ale také emancipačnímu úsilí československého domácího i zahraničního odboje, jeho politické i vojenské větve, zejména pak legionářů. Ti se po vzniku republiky stali páteří československé armády, nového státního aparátu i řady společenských organizací. Nesmíme ovšem zapomenout, že i po oficiálním ukončení války a vzniku nové republiky se o československé hranice strhly ozbrojené střety, ať už v Těšínsku či na Slovensku. Razantní postup legionářů, tzv. domácího vojska, jehož členy byli i bývalí vojáci rakousko-uherské branné moci, a dobrovolníků z řad tělocvičných organizací (Sokol, DTJ, Orel) rozhodl o hranicích, které dnes považujeme za samozřejmé.

Sto let od první světové války je tedy příležitostí si připomenout nejenom oběti z řad obyvatel českých zemí na válečných frontách, hrdinská vystoupení legionářů, ale především cestu, která vedla k etablování moderní formy naší státnosti. Tato koncepce má být základním rámcem připomenutí příběhu vzniku Československé republiky, na jejíž ideje navazuje Česká republika. Na koncepci a jejím naplňování se podílejí nejenom státní instituce, ale i nevládní organizace, zejména pak Československá obec legionářská.

Smyslem koncepce je vytvořit pro všechny zúčastněné subjekty, pro českou společnost obecně, co nejpříhodnější podmínky. Důležitým úkolem koncepce je také prohloubit spolupráci jak mezi jednotlivými rezorty, tak i s řadou dalších institucí při realizaci jednotlivých projektů a zajištěním koordinované účasti vysokých státních představitelů na domácích i zahraničních akcích vytvořit co nejdůstojnější rámec pro připomenutí a oslavy jednotlivých výročí.      

 

2. Oslavy 100. výročí státotvorných událostí let 1914-1918 v dějinách České republiky a připomenutí obětí první světové války

S vědomím společenského významu nadcházejících výročí první světové války a státotvorné role československých legií se vrcholné státní orgány České republiky ujímají zastřešující role. K tomuto zodpovědnému a dlouhodobému úkolu oslavit výročí obnovy české státnosti a připomenout oběti první světové války přistupuje MO ČR spolu se svými odbornými institucemi v úloze garanta a koordinátora. Předkládaná koncepce současně zapracovává i výsledky práce mezirezortní komise, zřízené za tímto účelem.

Státotvorný aspekt československých legií během první světové války, který má své nezastupitelné místo ve státní tradici České republiky, si zaslouží důstojnou oslavu vyzdvihující význam rozsáhlé odbojové a emancipační akce pro konstituci naší moderní státnosti. Zejména v této rovině se nelze obejít bez součinnosti s Československou obcí legionářskou, jež se v duchu svých tradic ruku v ruce s vrcholnými státními orgány podílí prostřednictvím projektu Legie 100 na pěstování odkazu československých legií a státních tradic České republiky.  

Při výkladu českých dějin ovšem nelze první světovou válku redukovat na jeviště, v jehož kulisách se v příčinné souvislosti odvíjel pečlivě plánovaný zápas o obnovu moderní české státnosti. Nadcházející stoletá výročí nabízejí české společnosti příležitost ke zhodnocení tehdejší válečné zkušenosti.

Český národ válka zastihla v době, kdy snahy jeho politických exponentů o státoprávní vyrovnání v rámci habsburské monarchie uvízly na mrtvém bodu. Další vývoj ve státě svázaném válečnými opatřeními naznačoval, že úprava nepříznivého státoprávního postavení nemá světlé vyhlídky. Naopak habsburská monarchie, na jejímž válečném úsilí musela česká společnost plnou měrou participovat, svými fiasky na válečném poli pozvolna ztrácela kontrolu nad vedením vlastních bojových operací. Stávala se čím dál závislejší na asistenci svého německého spojence, což spolu s narůstajícími problémy hospodářského rázu poukazovalo na fatální skutečnost: Stát přestával stačit na svá poslání, díky nimž obyvatelé spatřují smysl v jeho existenci. Nemožností, či neochotou vyvázat se z války, která jej soustavně zavlékala do stále hlubší krize, stát jakoby promarnil svoji legitimitu.

Jedním z oprávněných východisek z těchto zničujících poměrů se stalo hledání státoprávní alternativy mimo rámec podunajského soustátí. Vize samostatného československého státu nebyla přímočará a samozřejmá. Od počátku ji charakterizovalo nemálo proměnných. Především byla závislá na vítězství Dohody a dlouho narážela na neochotu dezintegrace středoevropského prostoru Dokud se Rakousko-Uhersko i v očích dohodových státníků nezpronevěřilo svým stabilizačním schopnostem v oblasti, měl československý plán nejisté vyhlídky. Na jeho uskutečnění se vedle trpělivé politické a diplomatické práce, nevyzpytatelných faktorů štěstí a náhody podílelo stěžejní úlohou československé zahraniční vojsko.

Branný odboj proti Rakousku-Uhersku, toto nezanedbatelné válečné úsilí téměř 90 000 československých legionářů napřené proti Centrálním mocnostem dávalo vyjednavačům silný argument svědčící o tom, že za předkládanými vizemi a plány stojí množství lidí, kteří jsou za ně ochotni zemřít.

Válečný úděl, který na sebe byla nucena vzít mužská populace habsburské monarchie, naše předky pocházející z českých zemí nijak nešetřil. Zasáhl je takovou měrou, jaká v našich dějinách dodnes nemá obdoby. Nebylo téměř rodiny, která by ve svých řadách nezaznamenala ztrátu. Stav našeho poznání o této bolestné kapitole našich dějin dokládá skutečnost, že neznáme přesné počty padlých, zemřelých ani nezvěstných, že údaje o počtech mobilizovaných českých vojáků plynou z hrubých statistických odhadů z meziválečných let.              

Padlí první světové války, ať legionáři, či nikoli, s výmluvným poselstvím často sdílejí totéž místo na pomnících rozesetých po obcích České republiky. Podobně jako ti, kteří přežili a navrátili se do nově vzniklého státu, sdíleli úděl společného budování. V další válce pak mnozí bok po boku za Československo umírali.

Nadcházející připomenutí první světové války, jako tragické historické události vstupující do rodin našich předků, by se tak zásadně měla nést v rovině piety, již jsme zvykli prokazovat svým zemřelým, neboť tuto prostou úctu si zasluhují všechny oběti z řad obyvatel českých zemí.

 

3. Rozsah oslav a připomenutí

Činnosti spojené s oslavami státoprávních výročí a s připomínkou obětí první světové války mají za cíl oslovit co možná nejširší spektrum populace České republiky. Předpokládá se proto využití pestré škály přístupů – od popularizačně-propagačních až po vědecké.

Vzhledem k tomu, že události v období 1914-1918 poznamenaly každou rodinu v českých zemích a navíc stály u obnovení české, resp. československé státnosti, je žádoucí, aby aktivity reflektovaly a obsáhly jak osobní rozměr válečných událostí i jevů na úrovni rodiny, tak jejich rozměr společenský v rovině státu a jeho tradic, přitom nenechávaje stranou mezinárodní kontext.

Plánované aktivity mají svůj neoddělitelný zahraničněpolitický rozměr, jehož prostřednictvím se Česká republika zapojuje do komplexu celosvětové připomínky první světové války. Řada projektů se neobejde bez spolupráce se zahraničními partnery. Počítá se s co nejširším využitím výstavních i vzdělávacích projektů prostřednictvím sítě zastupitelských úřadů ČR a Českých center v zahraničí. Žádoucí je rovněž zapojení krajanských komunit.    

 

4. Zásady plánování oslav a připomenutí v období 2014-2018

Prvním předpokladem konstruktivní součinnosti je vzájemné sdílení údajů o plánovaných a připravovaných aktivitách. Doporučuje se proto, aby jednotlivé rezorty zastoupené v pracovní komisi ve své gesci nejprve systematicky zmapovaly připravované či již uskutečňované projekty související se stoletým výročím první světové války, aby data získaná např. formou dotazníku umožnila vytvoření databáze projektů a aktivit.

Za účelem zveřejnění a průběžného doplňování této databáze MO zřídí ústřední WWW portál, jenž bude po celou dobu 2014-2018 poskytovat nejen aktuální přehled o připravovaném dění, ale také poskytne mezirezortní pracovní komisi autoritativní podklad pro její jednání.

Vkládání příspěvků do portálu bude umožněno výhradně registrovaným subjektům, čímž komise získá přehled o množství a charakteru organizací zapojených do celostátní připomínky a oslav. Pro ústřední orgány státní správy a jim podřízené instituce bude zveřejnění relevantních projektů a aktivit na portálu závazné.  

Mezinárodní informovanosti prospěje, uvedou-li se aktivity státního významu i na zahraničních informačních portálech k tomu vyhrazených (např. Centenary News First World War 1914-1914 - www.centenarynews.com; First World War Centenary 2014-2018 – www.1914.org).

Systematický přehled o projektech a aktivitách usnadní koordinaci mezi jednotlivými subjekty s příbuznými či totožnými zájmy. Vedle toho umožní čerpat podněty i z jiných oblastí, a tak podpoří žádoucí interdisciplinaritu.

            Jednotlivé zúčastněné subjekty s dostatečným předstihem stanoví své priority. Zejména je třeba koordinovat účast vysokých státních představitelů a předejít souběžným neúčelným činnostem (např. digitalizaci týchž titulů různými institucemi).

Problematika první světové války je natolik komplexní, že předpokládá úzkou a soustavnou kooperaci zainteresovaných institucí. Výše zmíněné zásady cílí k tomu, aby zajistily optimální výchozí podmínky pro operativní vnitrostátní i mezinárodní spolupráci.

 

5. Priority činnosti (v abecedním pořadí dle zúčastněných subjektů; součinnost s partnery označena kurzívou)  

5.1 Československá obec legionářská (ČSOL)

 • uskutečnění projektu Legie 100 v letech 2014-2020 a komplexní naplnění jeho cílů v součinnosti s orgány státní správy,

Cíle:

 • zvýšení povědomí o československých legiích a jejich zásluhách na obnově české státnosti,
 • posílit národní uvědomění a národní hrdost,
 • zpřístupnění informací o československých legiích,
 • obnova válečných hrobů československých legionářů v zahraničí,
 • reprezentace ČR v zahraničí,

Priority:

 • Legiovlak – stavba a osvětově-propagační provoz věrné repliky legionářského vlaku z období bojů československých  legionářů na transsibiřské magistrále (MD, MV, kraje),
 • Vzdělávací centrum s expozicí československých legií - zahrnuje přednáškový sál, legionářskou knihovnu, expozici o historii československých legií, digitalizační a badatelské centrum se zázemím pro zájemce o dějiny československých legií (MO,MK),
 • realizace tuzemských i zahraničních výstav vztahujících se k významným událostem z dějin československých legií. Vytvoření dlouhodobé expozice na hradě Křivoklát o historii české státnosti s důrazem na státotvornou činnost československých legií (MO,MZV, MK, kraje),
 • pořádání přednášek pro českou i slovenskou veřejnost s důrazem na mládež v ČR a SR za účelem připomenutí úlohy zakladatelů samostatného československého státu; názorné přednášky a semináře pro základní, střední a vysoké školy zaměřené na historii 20. století  (MŠMT, MK, kraje),
 • péče o válečné hroby a pietní místa československých legií v ČR i v zahraničí - rekonstrukce, úprava a údržba stávajících hrobů, obnova zničených a výstavba nových (MO,MZV),
 • publikační, ediční a vydavatelská činnost diverzifikovaná podle zaměření, rozsahu a odbornosti (MO, MŠMT, MK),
 • ceremoniální a vzpomínkové aktivity – pořádání pietních aktů, vojensko-historických rekonstrukcí (bojových ukázek pro veřejnost), zahraničních poutí (MO,MZV, kraje),
 • pořádání periodických konferencí se zaměřením na události a osobnosti spojené s prvním odbojem
 • vytvoření celovečerního filmu, nebo hraného seriálu o československých legiích (MO, MK),
 • vytvoření počítačové hry pro povzbuzení zájmu o československé legie v řadách mladší generace (MO),

 

5.2 Kancelář prezidenta republiky (KPR)

 • koordinace účasti prezidenta ČR při tuzemských i zahraničních aktivitách spjatých s připomenutím první světové války a s oslavami významných státoprávních výročí České republiky v období 2014–2018 (ostatní),

 

5.3 Ministerstvo dopravy ČR (MD)

 • spolupráce při stavbě a provozu Legiovlaku (ČSOL),

 

5.4 Ministerstvo kultury ČR (MK)

 • realizace připravovaného rozsáhlého výstavního projektu českých a moravských muzeí s názvem Velká válka (MO, MV),
 • digitalizace a zpřístupnění kulturního dědictví spjatého s obdobím první světové války (MO)

Národní filmový archív (NFA) příspěvková organizace MK, k připomenutí vypuknutí první světové války připravil tematické soubory pro Česká centra s dobovými dokumenty a filmy.

NFA spolupracuje na online projektu EFG1914 (www.europeanfilmgateway.eu,  www.europeana.eu). Projekt iniciovaný Association des Cinémathèques Européennes (ACE) a spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci programu CIP/ICT-PSP koordinuje Deutsches Filminstitut – DIF e.V. z Frankfurtu nad Mohanem: http://project.efg1914.eu/wp-content/uploads/2013/07/efg1914_factsheet_czech_update.pdf.

Moravská zemská knihovna se jako jeden ze 6 partnerů ze zemí V4 podílí na projektu 100 years - WWI financovaném z prostředků IVF (International Visegrad Fund). Jádrem projektu je identifikace (výběr), digitalizace a online zpřístupnění dobových dokumentů (periodik, monografií) z období první světové války.

 • realizace celomuzejní kampaně: Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí 1. světové války profesním sdružením Asociace muzeí a galerií ČR (MO),
 • podpora relevantních doprovodných programů:

Činohra Národního divadla plánuje u příležitosti 100. výročí vypuknutí první světové války mimořádný divadelní projekt – inscenaci s názvem 1914, kterou režijně připravuje světově uznávaný režisér Robert Wilson. Záštitu nad tímto projektem převzal ministr zahraničních věcí a slavnostní uvedení inscenace proběhne 30.4.2014.

 

5.5 Ministerstvo obrany ČR (MO)

 • koordinace aktivit spjatých s připomenutím první světové války a s oslavami významných státoprávních výročí České republiky v období 2014–2018,
 • vytvoření stálé expozice české státnosti a vojenství v českých zemích, jež závisí na naplnění Usnesení Vlády České republiky č. 264 ze dne 15. března 2000 k rehabilitaci památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii ve věci realizace rekonstrukce Památníku odboje - Armádního muzea VHÚ Žižkov (MF, MK),
 • realizace připravovaného rozsáhlého výstavního projektu českých a moravských muzeí s názvem Velká válka (MK, MV),
 • podpora projektu Legie 100 (ČSOL) a součinnost při jeho realizaci (MZV, MK, MV, MŠMT, MD),
 • péče o válečné hroby v ČR i v zahraničí (MZV, ČSOL),
 • zřízení Digitální studovny MO pro centrální uložení a veřejné on-line zpřístupnění digitálních dat vzešlých z činnosti paměťových institucí v rezortu MO (VHÚ, VÚA-VHA),

MO prostřednictvím své digitální studovny umožní tuzemské i zahraniční veřejnosti volný a uživatelsky přívětivý on-line přístup ke kolekci vojenské, vojensko-historické literatury i archivních pramenů, která svým rozsahem (cca 1 000 000 stran) a především obsahem vyniká v evropské konkurenci. (MK, MV)

 • vytvoření flexibilní Centrální evidence padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků z první světové války propojené s Centrální evidencí válečných hrobů a plánovanou Digitální studovnou MO.

Centrální evidencí padlých se rozumí on-line přístupná databázová aplikace, která registrovaným uživatelům z řad široké veřejnosti umožní spoluvytvářet evidenci válečných ztrát. Tento nástroj umožní propojovat různé dokumenty z Digitální studovny MO s konkrétními osobami, jichž se týkají. Česká veřejnost získá prostředek, jenž z oživování vzpomínky na padlé, zemřelé a nezvěstné předky učiní široce založený společenský projekt. Navíc jde o univerzální aplikaci, která bude použitelná pro všechna období českých dějin. (MK, MV)

 • intenzivní a systematická digitalizace archiválií, periodik, monografií a kartografických dokumentů uchovávaných paměťovými institucemi MO (MK, MV, MZV, ČSOL),
 • uspořádání cyklu mezinárodních konferencí zaměřených na dění v jednotlivých letech první světové války: Čtyři léta do pole okovaná 1914-1918 (MK, MV, MŠMT) a na informace o výzkumných a dokumentačních projektech v ČR i v zahraničí,
 • prezentace AČR prostřednictvím účasti na ceremoniálních a vzpomínkových aktivitách; uspořádání slavnostní přehlídky při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa (28. 10. 2018),
 • navázání konkrétní spolupráce se zahraničními archivy, jež obsahují bohemikální fondy spjaté s první světovou válkou, s působením československých legií a se vznikem Československa. K tomuto účelu uzavřít příslušné mezivládní dohody (Vláda ČR, MZV).

 

5.6 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

 • vzdělávací a osvětová činnost zaměřená na posílení historické paměti a vztahu k vlasti (MO, MV, MK, ČSOL, kraje),
 • zajištění informační, metodické a didaktické podpory pedagogům na různých stupních vzdělávacích institucí s využitím stávajícího metodického portálu www.rvp.cz (ČSOL, MO).

Národní institut dalšího vzdělávání připraví kurzy k tematice uvedených výročí s obecně dostupným vhodným materiálem (pomníky padlých, muzeálie, ohlas uvedených událostí v literatuře, písňové tvorbě, výtvarném umění apod.) (MO, MV, MK, ČSOL, kraje).

 • upřesnění a propracování metodických přístupů na konferenci historiků a didaktiků dějepisu (ČSOL, MO),
 • vydávání organizačních doporučení v Souboru pedagogicko-organizačních informací (informace pro školy o zásadních tématech daného školního roku),
 • pravidelné podávání informací a výzev k zajištění důstojného průběhu oslav státoprávních výročí ve spolupráci a prostřednictvím sítě odborů školství krajských úřadů (kraje).

 

5.7 Ministerstvo vnitra ČR (MV)

 • digitalizace archiválií a kartografických dokumentů uchovávaných paměťovými institucemi MV a jejich zpřístupnění,

 

5.8 Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV)

 • podpora a spolupráce při koordinaci zahraničních aktivit spjatých s připomenutím první světové války a s oslavami významných státoprávních výročí České republiky v období 2014–2018 (MO, ČSOL),
 • monitoring relevantních událostí v zahraničí prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR (MO),
 • digitalizace vybraných dokumentů z Pařížského archivu MZV,
 • tematické výstavy pro zastupitelské úřady ČR v zahraničí (MO),
 • uspořádání mezinárodní konference: Rozpad Rakouska-Uherska a vznik národních států – předpoklady, aktéři, vyústění.

 

8.9 Vyšší územní samosprávné celky (kraje)

 • podpora regionálních výstavních, publikačních, vzdělávacích, vzpomínkových, propagačních a jiných aktivit spjatých s připomenutím první světové války a s oslavami významných státoprávních výročí České republiky v období 2014–2018.  

 

6. Koncepce činnosti

            Za účelem důstojného provedení oslav významných historických událostí spjatých s obnovou české státnosti předpokládáme aktivní zapojení zúčastněných rezortů na přípravě a realizaci vzpomínkových akcí, a to ve formě ucelených programů pro širokou veřejnost ve shodě s prioritami jednotlivých partnerů.

            Předpokládáme, že paměťové a vzdělávací instituce i nevládní neziskové organizace přispějí ke stoletému výročí tematickou výstavní, vydavatelskou, konferenční, přednáškovou i propagační činností. Její konkrétní podoba bude evidována a tříděna (chronologicky, geograficky, podle typu instituce) na WWW portálu.

            Další rozvoj bádání v oblasti první světové války je závislý na zřízení spolehlivé a veřejně dostupné dokumentační základny, včetně podchycení příslušných bohemik v zahraničních fondech a sbírkách.

            Léta 2014-2018 v tomto ohledu představují jedinečnou příležitost k plošnému zmapování kulturního dědictví první světové války takového, jaké se dochovalo v České republice v institucích i u  soukromých osob.

   

cerceremoniální a vzpomínkové aktivity

V případě následujících událostí se předpokládá uspořádání pietních aktů:

 • zahájení první světové války, uctění památky všech padlých, Praha, 28. 7. 2014
 • zahájení projektu Legie 100, Praha, říjen 2014
 • přísaha České družiny, Kyjev (Ukrajina), 28. 9. 2014
 • vznik Roty Nazdar, Paříž, Bayonne, (Francie), říjen 2014
 • Česká družina v Polsku a na Slovensku, Tarnów, Zborov, leden – duben 2015
 • padlí Roty Nazdar, La Targette (Francie), květen 2015
 • boje v Dobrudži, Medgidia (Rumunsko), září 2016
 • bitva u Zborova, tarnopolský ústup, Kalinivka, Ozerna (Ukrajina), červenec 2017
 • bitva u Bachmače (Ukrajina), březen 2018
 • připomínka vystoupení legií v Rusku, Marijanovka, Zlatoust, (Rusko), 25.5.2018
 • přísaha československých legionářů v Darney (Francie), 30. 6. 2018
 • bitva u Doss Alto (Itálie), 21. 9. 1918
 • bitva u Terronu (Francie), 18.-22. 10. 1918
 • vznik Československé republiky, ČR, 28.10.2018
 • příměří na italské frontě, 3.-4. 11. 2018
 • konec první světové války, uctění všech padlých, Praha, 11. 11. 2018. 

 

            Během připomínání první světové války a oslav historických státotvorných událostí v letech 2014-2018 budou ČSOL, MD, MK, MO, MŠMT, MV, MZV a kraje pořádat doprovodné akce, které vhodnou formou doplní výše zmíněné činnosti.          

                              Při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa (28. 10. 2018) se uskuteční slavnostní přehlídka jednotek AČR.

 

paměťové instituce  

archivy

 • digitalizace archiválií a on-line zpřístupnění
 • edice pramenů
 • evidence dokumentů osobní povahy (vzpomínek, deníků, pamětí, osobní korespondence) z období první světové války v archivech ČR – dotazník cestou Archivní a spisové služby MV ČR

 

muzea a galerie

 • ediční činnost (tematické katalogy sbírek)
 • evidence dokumentů osobní povahy, výtvarných děl a sbírkových předmětů z období první světové války v muzeích a galeriích ČR – formou dotazníku MK ČR cestou Asociace muzeí a galerií ČR, s využitím Centrální evidence sbírek MK ČR

 

knihovny

 • digitalizace periodik a monografií a jejich on-line zpřístupnění
 • zpracování tematických bibliografií (První československý zahraniční odboj, české země a první světová válka apod.)

 

výzkumné instituce (v. v. i.)

 • grantová podpora témat spjatých se stoletým výročím první světové války

 

      vzdělávací instituce

 • podpora vzdělávacích a vzpomínkových akcí škol a školských zařízení k historickým událostem uvedeného období,
 • podpora vysokoškolských kvalifikačních prací s tématem první světové války

 

      nevládní neziskové organizace (o. s., o. p. s., nadace)

 • spolupráce při tvorbě Centrální evidence padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků z první světové války – propojování digitálních dat dokumentů uložených v Digitální studovně MO se záznamy v Centrální evidenci padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků z první světové války a v Centrální evidenci válečných hrobů (ČSOL a další)

 

      spolupráce s médii

 • navázat mediální partnerství s Českou televizí, Českým rozhlasem, popřípadě s Českou tiskovou kanceláří. Navrhovaný WWW portál se považuje za ústřední zdroj informací o probíhajících aktivitách, z něhož budou čerpat další média.               

   

7. Finanční zabezpečení

Pro letošní rok nebudou uplatněny žádné požadavky na dodatečné rozpočtové zdroje.  V duchu navržených plánovacích opatření dojde teprve pro roky 2015-2018 ke specifikaci finančních požadavků jednotlivých rezortů či subjektů a ke stanovení priorit.